معرفی

مشخصات فردی

علیرضا شمالی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   شمالی

پست الکترونیکی : alishomaly1346@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی و تبلیغ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : امام صادق ع

سوابق اجرایی

ندیر گروه فقه و حقوقعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فقه و حقوق اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سياسي

مرتبه علمی : مربی

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

علیرضا شمالی
علیرضا شمالی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سياسي
مرتبه علمی :
    مربی
^